Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2020 12:55 (Üye) Soru : Merhaba, Kıdem Tazminatı hesaplamada giydirilmiş ücreti hesaplarken, son brüt ücret+ 12 aylık yan haklar toplamının ortalamasını alıyoruz. Bu yan haklar içinde , ikramiye, yakacak yardımı gibi aylık düzenli yapılan ödemelerde var. Sendika ise, yan hakların da ortalama üzerinden değil, son ücret üzerinden alınması gerektiğini ve bizim kıdem tazminatını eksik hesapladığımızı iddia ediyor ve çok uzun süredir bu konuda bir anlaşmaya varamıyoruz. Bu konuda yardımlarınız rica olunur.Teşekkürler

Cevap : Konuya ilişkin yargı kararları bulunmaktadır: Yargıtay'a göre yakacak yardımı vergi yasalarınca vergilendirilmişse kıdem tazminatına brütünün yansıtılması gerekir. İlgili karar göre "Toplu İş Sözleşmesinde 2000 lira net yakacak yardımı ödeneği hükme bağlanmıştır. Davacının hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinde davaya esas tutulan yakacak yardımı vergi yasalarınca vergilendirilmeye tabi tutulmamışsa o takdirde yakacak yardımının brütünü aramaya gerek olmayacak ve dolayısiyle davanın reddi gerekecektir. Aksine vergilendirmeye tabi ise, brütünün yansıtılması icabeder. Başka bir anlatımla şimdiki gibi karar verilecektir. O halde mahkemece öncelikle bu yön yetkili merciinden sorulup belirlenerek sonucu uyarınca karar verilmelidir. " Bununla birlikte iş elbisesi, iş ayakkabısı, çizme gibi işçiye iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının emredici kuralları uyarınca verilen ve böylece sosyal yardım dışında kalan giyim eşyası ve diğer şeylerin kıdem tazminatı hesabında göz önünde bulundurulmaması gerekir. Yargıtay'a6 göre de "Gerçekten iş Kanununun 26/2 ve 2869 sayılı kanunla değişik 14. maddenin 12. fıkrasında yer alan kurala göre çıplak ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan ve daimilik arzeden menfaatlerin de kıdem tazminatı hesaplanmasında gözönünde tutulması gerekir. Yine bu objektif hukuk kurallarının uygulanması işyerinde kullanılmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği için verilen giyim ve temizlik malzemeleri ve diğer eşyalar sosyal yardım niteliği taşımayanlar ve devamılılık arzetmeyen ödemeler bu tazminatın hesabına dahil edilmez."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.