Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2020 12:29 (Üye) Soru : 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi süresinde vermiş olan firmamda %5 45.227,81 TL vergi indirimi bulunmaktaydı. Sözü geçen vergi indiriminden haziran ve temmuz 2020 döneminde ödenmesi gereken KDV ve ;muhtasar borçlarının mahsubu yapılmıştır. Ancak GEKSİS raporunda 2019 tarihinde eksik beyan ettiğimiz 700,83 TL faiz geliri sevhen beyan dışı bıraktığımı tesbit etmiş bulunmaktayım. Bu durumda pişmanlıkla 2019 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltme yapmak istiyorum. 700,83 TL'nin kurumlar vergisi 154,18 TL olup matrah dışına bırakılan 700,83 TL'nin stopajı 93,69 TL banka faiz stopajı olarak beyannameden mahsup edilmemiştir. Sayın yetkili sorum pişmanlıkla verilecek bu beyannameden %5 indirim hakkının kaybolup olmayacağı yönündedir. Halen bu farkla ilgili GEKSİS raporu haricinde maliyece bir tebligat yoktur. Cevabınız için bilgilerinize arz ederim.

Cevap : VUK 371. Maddedeki Pişmanlığı ihlal eden durum yok ise ; Beyanname Pişmanlık hükümlerine göre verilmesi ve beyanname ile tarh olunacak vergi ve pişmanlık zammı 15 gün içinde ödenmesi halinde % 5 indirim hakkı ihlal olmamış sayılır. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirim GVK Mükerrer Madde 121 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması, 2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.