Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2020 13:32 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 17.08.2020 saat 11:43 e başka bir üyeye verilen cevap aşağıdaki gibidir. Bu cevapta bahsedilen -işten çıkma yada çıkarılma ibaresinde- bahsedilen çıkma tarafımca kişinin kendi isteği ile ayrılması anlamında yorumlanmaktadır. Ayrıca Kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor iken işten istifa ederek ayrılan personelimize işsizlik maaşı bağlanma onayı gelmiştir. Soru işareti oluşturan konu Kısa çalışmadan sonra Normal istifa ile evlilik nedeni ile istifa arasında işsizlik maaşı uygulaması açısından farklılık olup olamayacağıdır. Teşekkürler. Cevap : işçinin kısa çalışma ödeneği almadan daha önce işsizlik maaşı almış olması kısa çalışma ödeneği almasına engel teşkil etmeyeceği gibi, aynı şekilde işçinin kısa çalışma ödeneği almış olması da daha sonra o işçinin işsizlik maaşı almasına engel teşkil etmez. İşçinin gerek kısa çalışma ödeneği alması gerekse işsizlik maaşı alması için aranan şartların varlığı yeterlidir. Hatta işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlandıktan sonra işsiz kalmışsa yani işten çıkmış veya çıkarılmışsa ve işten çıktığı – çıkarıldığı tarih itibariyle işsizlik maaşı alma şartlarını taşımıyorsa (son 3 yıl içinde 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdinin kesintisiz devam etmiş olması şartı, işten çıkış kodunun işsizlik maaşı almaya uygun olması şartından herhangi biri veya birkaçını taşımıyorsa), bu işçiye kalan süre kadar işsizlik maaşı ödenir. Örneğin kısa çalışma başladığında işçinin son 3 yıl içinde 600 prim günü var idiyse bu işçi şartları taşıması halinde 180 gün yani 6 ay işsizlik maaşı alabileceğinden, eğer bu işçi 3 ay kısa çalışma ödeneği almış ve daha sonra işsiz kalmışsa kendisine kalan 3 ay için işsizlik maaşı ödenir.

Cevap : İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları (1) Madde 51 – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. (2) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi veya 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak, b) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak, c) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak, d) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak, e) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak, f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21 inci maddesi kapsamında işsiz kalmak, g) (Ek : 24/8/2000 - KHK - 617/38 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/63, K.:2000/36 sayılı Kararı ile.; Ek: 25/6/2003 – 2904/28 md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak. (Değişik ikinci fıkra: 25/6/2003 – 4904/28 md.) Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir. Madde ile evlilik nedeniyle işten çıkış;İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, “4447” sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün olamamaktadır. Feshin, evlilik veya taşınma gerekçesi ile yapılmış olması, işsizlik sigortası hakları bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.