Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2020 13:44 (Üye) Soru : Merhaba, İşletme defterine tabi mükellefimizin alış ve satış rakamları 2020 yılında bilanço hadlerini aşmaktadır.2021 yılında işletme defterine devam edip, 2022 yılında bilanço usulüne tabi olabilir miyiz. (VUK 180 madde 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.. maddesine istinaden ) Teşekkür ederim.

Cevap : 2020 cirosu açıklanacak haddin % 20 sini aşması halinde Bilançoya geçilir. Konu ile ilgili olarak 2019 verilerine göre hazırlanan örnekler aşağıdadır. Bu örneklere göre yeni yıl hesaplaması yapabilirsiniz. 213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir. İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin ; Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180) Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin; Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179) İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir. 2020 Yılı için Defter tutma hadleri ; 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.) Mükerer sayılı R.G de yayımlanan 513 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI: VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN 2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) fazlası = 336.000 .- TL VEYA 2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) fazlası = 468.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR 2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 140.000.- TL (%20) fazlası = 168.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR 2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) fazlası = 336.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir. 177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA : İş hasılatı : 35.000 x 5 = 175.000.- TL Yıllık satış tutarı : 170.000.- TL 175.000+170.000= 345.000.-TL Bu tutar (345.000.-TL ) , 280.000 TL (%20) fazlası olan 336.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır. 2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI; 177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan 2019 Yılı Yıllık Alış tutarı : 280.000 .-TL (%20) eksiği = 224.000.-TL VEYA 2019 Yılı Yıllık Satış tutarı : 390.000 .- TL (%20) eksiği = 312.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler. 177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar 2019 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 140.000.- TL (%20) eksiği = 112.000 .-TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler. 177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar 2019 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 280.000 TL (%20) eksiği = 224.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.