Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2020 14:59 (Üye) Soru : Sn. Yetkililerimiz, Saygılar sunarım, teşekkür ederiz. işe dönüş teşviği olan 17256 / 27256 kanunda17.04.2020 tarihinden önce çıkartılan personelin işe tekrar geri alınanarak istihdam edilmesi ile günlük 40,00.-TL gibi teşvik verilmesi şarta bağlı olup olmadığıdı konusu anlaşışamamaıştır. SGK denetmenin sunumunda işe geri alınan eski personelin fesih yasağından sonra EN AZ 3 AY daha çalışma koşulu var şeklinde bir şarttan bahsetmişlerdi. İşe alınan personel fesih yasağında kendi istifa eder, veya Belirli süreli sözleşmeli kadrolaşır ve sözleşme sonunda (fesih yasağı bitmeden veya bittikten üç ay dolmadan) sözleşme süresi dolup ayrılırsa bir cezai durum varmıdır, 05510 sayılı % 5'lik indirim veya diğer kanun türünden vermek daha doğru olurmudur. 17256 / 27256 işe dönüş teşviki tam analşılamamıştır. Yardımlarınızı istirham ederim.saygılar sunarım.

Cevap : 17256 Prim Desteğinin Usul ve Esasları: - Sigortalı Yönünden; Her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin 5510/4-1 (a) bendi kapsamında istihdam edilip iş akdinin, 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında ve 4857/25-II maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermiş veya kayıt dışı olarak çalıştırılmış olması, 01/12/2020 tarihi itibarıyla kayıt dışı olarak istihdam edilmeye devam edilen sigortalılardan dolayı da destekten yararlanılabilecektir. İş akdinin "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu ile sona ermesi halinde ise bu destekten yararlanılamayacaktır. İş veya hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da sigortasız çalışmakta oldukları en son işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yazılı veya sözlü olarak başvuruda bulunması, Sigortalının 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması, 01/10/2020 tarihi itibariyle SGK’ya verilen APHB veya MPHB’nde kayıtlı sigortalılar arasında olmaması, Dolayısıyla sigortalının 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin APHB veya MPHB’de kayıtlı olmaması, Sigortalının işverenine başvurduğu tarihte yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmamış olması, 506/Geçici 20.Maddesi kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, odalar tarafından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılamayacaktır. Ancak, emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylık veya gelirler destekten yararlanmaya engel teşkil etmemektedir. İşverenine başvurduğu tarihte yabancı uyruklu olmaması, Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir. Sigortalının işe alındıktan sonra fiilen çalıştırılması, Gerekmektedir. - İşveren Yönünden; İşyerinin özel sektöre ait olması, Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335/30-2.Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri destekten yararlanamayacaktır. Yine, ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de bu destekten yararlanamayacaktır. Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birinin, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı; destek süresince 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB ile SGK’ya bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir. Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. APHB ve MPHB’lerin SGK’ya verilmesi Prim desteğinden yararlanılabilmesi için 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB’lerin SGK’ya verilmiş olması gerekmektedir. Prim Desteğinden Yararlanma Süresi 4447/Geçici 27.Maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren 4857/Geçici-10.Maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi (30.06.2021) geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir. 17256 Prim Desteği Tutarı: 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB kayıtlı prim ödeme gün sayısının günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Aylık en fazla destek tutarı: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL olacaktır. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler: 17256 prim desteğinden asıl ve alt işverenler yalnızca kendi bildirdiği sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Diğer Teşviklerden Yararlanamama: 17256 sayılı teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır. Destekten Yararlanma Başvurusu: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde - İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.