Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2020 11:43 (Üye) Soru : %45 Engelli olan kişi için kendi kullanacağı araç alımında ötv indirimi var mı? Ayrıca MTV indirimi var mı? Teşekkürler

Cevap : ÖTV KANUNU Diğer istisnalar Madde 7 Bu Kanuna ekli; 2. (5228 sayılı Kanunun 21' inci maddesiyle değiştirilen bent Yürürlük; 31.07.2004) (2) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 ((7061 sayılı kanunun 72 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 01.01.2018)hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar(8) hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik oranı (3) % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, (6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle eklenen alt bent. Yürürlük; 19.02.2014) b) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, c) 87.03 ((7061 sayılı kanunun 72 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 01.01.2018)hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL'yi aşanlar(8) hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engelliliğine (4) uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, (6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 19.02.2014) d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,(6) Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, Vergiden müstesnadır. MTV KANUNU İstisnalar Madde 4 Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır. c) (5035 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen bent. Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) Engellilik oranı (3) % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.