Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2021 08:15 (Üye) Soru : Müşavirliğini yapmış olduğum bir şirketin çalışan elamanların birini 02.01.2019 tarihinde kod 4 ile işveren tarafından işten çıkartılmıştır. Çalışan işe İade Davasını açmış bu davayı kazanmıştır. Çalışan işe iade alınmamıştır. Muhakemenin takdir ettiği 4 aylık ödemeler ve masraflar iş yeri tarafından ödenmiştir. Sigorta ve vergi mevzuatı açısından iş yeri olarak çalışan için 1-İşten Çıkış bildirgesi iptal edilecek mi. 2- 4 aylık ödeme karşılığı aylık SGK bildirgesi verilecek mi. verilecekse nasıl verilecek elden veya internet üzerinden mi. 3- Vergi açısından muhtasar verilecek mi. 4- Çalışanın çıkış bildirgesi yeniden düzenlenecek mi. Düzenlenecekse çıkış tarihi kaç olacak, Konuyu tarafıma detaylı bir şekilde bildirmenizi rica eder , Yeni yılınızın hayırlı olmasını temenni ederim

Cevap : İşçinin istemesine rağmen işe başlatılmaması, hallerinde, işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kolları üzerinden prime tabi tutulacak ve bu süreler SGK hizmetinden sayılacaktır. Söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu teşkil eden iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olacaktır. Dolayısıyla, en çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için bu fesih tarihinden itibaren ileriye doğru dönem için (işçi sanki bu dönemde çalışıyormuş gibi) aylık prim ve hizmet belgeleri verilecektir. Mahkeme veya özel hakem kararları uyarınca çalışılmayan sürelere ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin; kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23'üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihin muteber bir belge ile kanıtlanması işverenden istendiğinden mutlaka işçinin işe başvurusunda mahkeme kararını tebellüğ ettiği tarihi gösteren bir belge talep edilmelidir. İş Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe iade edilmesine karar verilmesi sonrasında işçinin 10 iş günü içinde işverene işe başlamak üzere başvurmasına rağmen, işverenin işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçmesi halinde, en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki işe başlatmama tazminatı prime tabi tutulmayacaktır. Ancak, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğan ücret ve diğer hakların sigorta primine dahil edilmesi ve mahkeme kararının kesinleştiği tarihi izleyen ayın 23'üne kadar SGK'ya verilmesi gerekmektedir. Geriye dönük düzenlenecek aylık prim hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu olan iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olduğundan, en çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için fesih tarihinden itibaren ileriye doğru 4 ay için aylık prim hizmet belgesi verilecektir. İşe iade kararına istinaden yapılacak geriye dönük aylık prim hizmet belgelerinin elektronik ortamda değil de, kağıt ortamında düzenlenmesi ve dilekçe ekinde, mahkeme kararına ait bir suretle birlikte işyerinin bağlı olduğu merkez müdürlüğüne verilecektir. Sigortalıların iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi ile işverenin bu konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden, sigortalı aynı işyerinde işe başlasın veya başlamasın, sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle merkez müdürlüğünce işverenden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.