Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 10:55 (Üye) Soru : ocak /2020 olarak işe girişi olup 01.12.2020 den itibaren ücretsiz izne gönderilmiş olan  personel için kısa çalışma başvurusu olumsuz sonuçlanmış olup 1-)bu personel için nakdi ücret girişi yapılabilir mi,2-)personel  için  başka bir şart gerekli midir,3-)bu bersonelin tam çalışmama durumu dikkate alınarak aralık dönemi için nakdi destek başvurusu 30 gün olarak yapılabilinir mi?

Cevap : 17.04.2020 öncesi işe girişi olan bu işçi için nüd yapılabilir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa kısa çalışma ödeneği ile ilgili Geçici 24. Madde eklenmiş olup, bu maddedeki düzenleme göre, kısa çalışma ödeneği şartlarını taşımayıp ücretsiz izne gönderilen işçiler ile 15/03/2020 tarihinden sonra işten çıkarılıp işsizlik ödeneği şartını taşımayan kişilere nakdi ücret desteği getirilmiştir. İlgili madde şu şekilde düzenlenmiştir. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” 30 gün NÜD hesaplanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.