Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 18:58 (Üye) Soru : Üstadım, 447/26. madde normalleşme desteği kapsamında geriye dönük 7252 kanun numarasıyla SGK bildirgelerinde düzeltme vereceğim. Firma işletme olup Defter Beyan Sisteminde kayıt tutmaktadır. 2020 yılına ait düzeltmeler sonucunda DBS'ye gider yazmış olduğum SGK primlerini ne şekilde düzeltebilirim? 2021 yılında ki primlerinden mahsup edileceğinden bu yıla ait gelirmi yazmamız gerekir yoksa 2020 yılında ki DBS kayıtlarınımı revize etmemiz gerekmektedir? Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim

Cevap : Bilindiği üzere, 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğin "Kayıt zamanı" başlıklı 7. maddesinde; "(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. (2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59'a kadar yapılabilir. (3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir." düzenlemelerine yer verilmiştir. Tebliğin "Kayıt Zamanı" başlıklı 7. maddesinde; işlemlerin defterlere kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemeyeceği; takvim yılının son ayına ait kayıtların, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59'a kadar yapılabileceği, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların ise izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilebileceği belirtilmiştir. Aynı Tebliğin 17. maddesinin "Sorumluluk ve ceza uygulaması" başlıklı maddesinde; "(1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur." açıklamasına yer verilmiştir. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükelleflere ait işlemlerin Sistem üzerinden elektronik ortamda tutulan defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez. Bununla birlikte, anılan Tebliğin 17. maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak üzere, bahse konu süreden sonra da Sisteme kayıt yapılabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.