Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2021 12:13 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendinde, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.” açıklamasına istinaden irtibat bürosunda çalıştırılan personele yapılacak ücret ödemelerinden belirli şartlar dahilinde tevkifattan istisnadır. Bu şekilde tevkifat kesintisi yapılmadan alınan ücret 2020 yılı için 600.000 TL aşması halinde Yıllık Beyanname verilmesi gerekir mi? Teşekkürler

Cevap : GVK 23/14 Maddesinde Yer Alan İstisnalar: Gelir Vergisi Kanununun 23.maddesinin 14 numaralı bendinde; ‘’a) kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işvereninin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler, b)Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde ettikleri kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler’’ gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere bu istisnaların uygulanabilmesi için; 1- Türkiye’de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef durumunda olması, 2- Dar mükellef işveren çalışanı kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, hizmet akdi ile işverene tabi değilse gelirin ücret olarak nitelendirilmesi söz konusu olmaz. Örneğin serbest meslek kazancından söz edilebilir. 3- Dar mükellef işverenin Türkiye’de personeline yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlarından karşılanması, 4- Ücretin döviz olarak ödenmesi, (Yurt dışından döviz olarak gelen paraların Merkez Bankası veya diğer bankalarda bozdurularak Türk parası olarak ödendiğinin belgelenmesi halinde de bu şart yerine getirilmiş sayılır.) 5- Ödenen ücretin dar mükellef iş verenin Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi , şartlarının bir arada mevcut olması gerekmektedir. Yıllık Beyan: Yukarıdaki şartların KARŞILANMAMASI durumunda yabancı işverenden Türk vatandaşlarınca(Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar dahil) elde edilen ücret geliri yıllık beyanname ile beyan edilecektir. GVK 23/14 kapsamında olanlar için tutarı ne olur ise olsun Yıllık beyanname verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.