Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:05 (Üye) Soru : Merhaba, GVK 9/6. maddesinde yıllık asgari ücreti geçmemek şartıyla esnaf muaflığından faydalanabiliyor iken 9/10. maddesinde muaflıktan faydalanmak için esnaf muaflığı belgesinin alınması ve tevkifat yapılması gibi şartlar ile yıllık hasılatın 240.000 TL yi aşması durumunda mükellefiyet şartı getiriyor. Bu durumda evden kumaşa resim transfer ederek yapıp satan kişi hasılatı asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmiyorsa muaflıktan faydalanabilmek için 9/6 mı 9/10. maddeyi mi dikkate almalıdır. İki madde arasında karışıklık yaşıyoruz. Cevabınız için teşekkürler.

Cevap : 9/10 madde dikkate alınır.Diğer fıkralar ile ilişkilendirilmez G.V.K’ nun Esnaf Muaflığı» başlığını taşıyan 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 01.01. 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 numaralı bent eklenmiş ve mevcut 10 numaralı bent 11 olarak teselsül ettirilmiştir. Bu düzenleme ile; bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri durumunda bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri esnaf muaflığı kapsamında gelir vergisine tabi tutulmayacaktır. Bahsedilen esnaf muaflığından yararlanmak için; a) Vergi Dairesinden Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi alınması, b) Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve satılan mal karşılı elde edilen tüm hasılatın tamamının bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi, c) Bir vergilendirme dönemi içinde elde edilen hasılatın 220.000.- TL’ yı aşmaması, gerekmektedir. Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarımın yapıldığı tarih itibariyle % 4 oranında (bir veya daha fazla işçi çalıştırıldığı durumlarda %2 oranında), gelir vergisi kesintisi yapmak ve muhtasar beyanname ile beyan edip ödemek zorundadır. İstihdama bağlı olarak %2 oranının uygulanabilmesi için ilgili ay içinde bir işçinin en az 10 gün süreyle çalışması gerekmektedir. Elde edilen hasılattan ayrıca G.V.K.’ nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendi uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Evlerde imal edilmemiş olan ve dışarıdan satın alınan malların internet ve benzeri elektronik ortamlarda satılması bu madde kapsamında değildir. Bir vergilendirme dönemi içinde elde edilen hasılatın 220.000.- TL aşması durumunda, mükellef ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup, bir daha bu muafiyetten yararlanması söz konusu olmayacaktır. Bu düzenlemede yer alan ve yukarıda sayılan hasılat dışında koşulların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilerek ve gecikme faiziyle birlikte mükellefinden tahsil olunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.