Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 17:25 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba, kurucu ortak olan sirket ortaklarinin kendi sirketinden SGK li olarak emekli olmalari 2019 da kaldırılmış.Bu bilgi doğru mudur? 2.sorum pandemi nedeni ile üst düzey yönetici de ücretsiz izne çıkarılıp destek ödemesi alabilir mi? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 1479 Sayılı Kanunun mülga 24. Maddesinin (1/g) bendi gereğince, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmıştır. Anonim şirketlerde kurucu ortakların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce zorunlu olarak sigortalı olmaları gerekmekteydi. Ancak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve şu anda da yürürlükte olan 5510 Sayılı Kanuna göre, artık anonim şirketlerin kurucu ortakları sigortalı tanımı içinde yer almamaktadırlar. Kanunun yürürlük kazanması ile, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan şirket kurucu ortaklarının herhangi bir hak kaybına uğramamaları için, Anonim şirketlerin kurucu ortakları, kurucu ortaklığından kaynaklı olarak sigortalılık durumu 01.10.2008 tarihinden önceki bir dönemde başlıyorsa, 5510 Sayılı Kanun’un geçici 22. Maddesi ile 1479 sayılı Kanun’a göre 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılığını devam ettirmek isteyenlerin, 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirileceği, talepte bulunmayanların sigortalılık durumu 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirileceği hüküm altına alınmıştır. 2.Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir. Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanacak Kişiler 17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir. Ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteğine hak kazanma koşulları İşçinin; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak, Koşullarını birlikte taşıması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.