Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 10:37 (Üye) Soru : Sehriban Guclu Tan 2:02 PM (1 hour ago) to bodrumsgm Merhaba, İstanbul'da ikamet eden bir müşterimin Bodrum yat limanında bağlı (bağlama limanı Bodrum) bir teknesi var ve bu teknenin kaptanını sigorta ettirmek istiyorum. İş yeri bildirgesini internet üzerinden doldurup kurum onayına sunmam gerekiyor sanırım.Kendi e devlet şifremle girebilir miyim? Daha sonrası e bildirge ile işçi girişini nasıl yapmam gerekecek? Bir de müşterimin bodrum adresi yok, adres olarak ikametini İstanbulu göstermekte sakınca var mı?

Cevap : İşyeri Bildirgesinin Verilmesi 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu doğrultuda işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki Ek-6' da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermekle zorunludur. Türk limanlarına kayıtlı gemilerde çalıştırılan sigortalılar (gemi adamları) bakımından bağlı oldukları liman dikkate alınmak suretiyle işyeri dosyası tescil edilerek sosyal sigorta işlemleri bu dosya üzerinden yerine getirilmektedir. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler Devamlı mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi, Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir. İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri artık istenilmeyecektir. Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler. Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini, Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini, Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği, işyeri bildirgesinin gönderildiği tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine gönderilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.