Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 11:00 (Üye) Soru : Merhaba, çalışanımızın %55 3.derece engelli indirimi raporu vardır. Rapor tarihi 12.03.2020 itibariyle 1 yıllık. Fakat vergi dairesinden işverene engellilik indirimi yazısı 07.01.2021 tarihinde geldi. Bu çalışanımız sadece 2 ay vergi indiriminden yaralanacak. Önceki aylar için vergi indirim talebinde bulunabilir mi ? Talep edilmesi halinde çalışan ödemeyi nereden hangi kurumdan alabilir ?

Cevap : Engellilik İndirimi uygulaması, engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla engelli ücretlilerin Gelir Vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır. ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi, ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURULACAK MAKAMLAR İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, (Ankara için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü) Bağımsız Vergi dairesi bulunan ilçelerde; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Diğer ilçelerde; Malmüdürlükleri. ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER Engelli Hizmet Erbabı İçin: - Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır) - Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (Örneği ekte yer almaktadır) - İşçi ise yeni işe başlayanlar için sigorta giriş bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait sigorta bildirgesi (Hizmet dökümü) - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği. - Rapor yoksa hastaneye sevk için 3 adet fotoğraf engellilik indiriminin başlangıç tarihi olarak; – Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, söz konusu idari birimlere başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi, – Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi, – İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi, – Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden rapor tarihi, esas alınmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.