Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 15:02 (Üye) Soru : Üstadım kolay gelsin x aş bir inşaat işi üstleniyor y aş ye elelektrik işini alt işveren olarak veriyor. y aş x aşye 3 ay boyunca 20.000+kdv fatura toplamda 60.000+kdv fatura kesiyor x aş asgari işçilik nedeniyle sgk denetimi geçiriyor alt taşeron olan y aş yi de denetime alıyorlar. yaş nin 3 aylık toplam satışı 4500.000+kdv dir. Asgari işçilik raporu 3 aylık toplam satışlar üzerinden düzenleniyor. Sorum sgk denetiminin y aşnin x aşye yaptığı60.000+kdv üzerinden mi 3 aylık dönemdeki toplam hasılat tutarı olan 4500.000+kdv üzerinden mi asgari işçilik denetim raporu düzenlemesi gerektiği saygılarımla

Cevap : (x) aş........ asıl işveren (y) aş......... alt işveren 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıyla SGK’ ya borçlarının bulunmadığına dair SGK tarafından düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. Bu nitelikteki işyerlerinden dolayı SGK’ ya borçlarının bulunmadığına dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, bu işyerinden sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, konut edindirme yardımı, tasarruf teşvik kesintisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçlarının olup olmadığına bakılacak ve borçlarının bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecektir. Fark işçilik prim borcunun kesinleşme aşamasında olması veya itiraz edilmesi durumlarında dahi borcun ödenmemesi halinde işlemler sonuçlandırılıncaya kadar ilişiksizlik belgesi verilmeyecek ancak borç kesinleşmemişse ihale konusu işler için istenilecek borcu yoktur belgesinde veya bu nitelikteki belgelerde borç olarak değerlendirilmeyecektir. Özel Nitelikteki İşyerleri ve Alt İşverenler (Aracı) İçin Düzenlenecek Borcu Yoktur Belgeleri; Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin işyerlerinden birisinden veya alt işveren (aracısı) olduğu bir işyerinden "borcu yoktur" belgesinin istenilmesi halinde, işyeri kayıtlarının incelenmesine başvurulmaksızın, bu konudaki taleplerin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar SGK birimlerine verilmiş olan prim belgelerinde kayıtlı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, fark işçilik üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu (kesinleşmemiş olsa bile), eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı borcu ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve varsa faizleri, borç kapsamına dahil edilecektir. Düzenlenecek Belgeler; 1) İhaleli İşlerde Hak Ediş Ödenmesi İçin yapılan sorgulama sonucunda, - Borcu bulunmayan işverenlere örneği Ek-5’te yer alan yazı, - Borcu bulunan işverenlere örneği Ek-6’da yer alan yazı, 2) Özel Nitelikteki İşyerleri ve Alt İşverenler (Aracı) İçin yapılan sorgulamalarda; - Borcu bulunmuyorsa örneği Ek-7’de yer alan belge - Borçlarının bulunması durumunda örneği Ek-8’de yer alan belge Verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.