Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 16:47 (Üye) Soru : Merhaba, 2015 yılı Kasım ayından 2020 yılı Aralık Ayı sonuna kadar defterlerini tutup, beyannamelerini verdiğimiz ve aşağıda ünvanlarına yer verilen ( EK-1 ) şirketlerle alakalı olarak, 5 yıl müddetince 263.456,15 TL lik bir alacağımız oluşmuş ve alacağımızı tahsil edememiş bulunmaktayız. Hal böyleyken ilgili şirketleri temsilen xxxxx tarafından 04 / 11 / 2020 tarihinde tarafımıza ihtarname gönderilerek defterlerin iadesi istenmiştir. 07/12/2020 tarihinde mezkur ihtarnameye cevaben mali müşavirliğimizce ihtarname düzenlenmiş, birikmiş muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin bedelinin ödenmesi ve 2021 yılı defterlerinin tutulması hizmetlerinin verilmesini teminen 2021 yılı Yevmiye, Defter-i Kebir ve Envanter defterlerinin Aralık 2020 yılı sonuna kadar noterden tasdik ettirilerek müşavirliğimize teslim edilmesi istenmiştir. Müşavirliğimizce gönderilen ihtarnameye cevaben şirketleri temsilen xxxxxx tarafından 15 /12/2020 tarihinde ihtarname tarafımıza gönderilerek müşavirlik bedellerinin kabul edilmediği, yeni defter tasdiklerinin yapılmayacağı bildirilmiş, görevi kötüye kullanma suçu isnadıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve İSMMMO ‘ya da şikayet etmek tehdidinde bulunulmuştur. İlgili şahsın isnad ettiğin ithamların gerçek olmamasına, alacağımızın ispatının 2015-2020 yılları arasında gönderilen beyannameler ve tutulan defterler, yine imzalanan sözleşmelerle rahatlıkla yapılacak olmasına rağmen müşavirliğimizce ilgili şirketlerin bilinçli olarak ortaklarca batırıldığının tespiti yapıldıktan müşavirlik alacaklarımızın tahsili noktasında oluşan olumsuz beklentiler nedeniyle sözleşmelerin fesh edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda 28/01/2021 tarihinde gönderdiğimiz ihtarname ile ihtarname tarihi itibariyle mali müşavirlik sözleşmelerinin fesh edildiği, 10 Şubat 2021 tarihi itibariyle şirketi temsile yetkili veya vekaleten temsil yetkisine haiz kişilerin belirtilen adrese gelmesi halinde şirket defterlerinin teslim edileceği bildirilmiştir. Ancak belirtilen tarihte şirketi temsile yetkili kişi veya kişiler ihtarnamede belirtilen adrese gelip defterleri teslim almamıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ; 1- Şirketi temsile yetkili kişilerin belirtilen tarihte şirket defterlerini teslim almaması nedeniyle, müşavirliğimizce muhafaza edilen defterlerle ilgili olarak ne türden bir işlem tesis etmek gerekir? 2- Şirketlere ait defterleri sözleşme fesh edilmesine ve şirket yetkililerince teslim alınmamasına rağmen saklama ve muhafaza etme yükümlüğümüz devam etmekte midir? 3- Son 5 yıla ilişkin olarak biriken muhasebe ve mali müşavirlik ücretimizi tahsil edemememize rağmen GİB ve TURMOB sözleşmelerini iptal edip, yeni bir mali müşavirle anlaşma imzalamalarına müsaade ederek, başka meslek mensuplarının da benzer mağduriyetler yaşamasına müsaade etmeli miyiz? Bu kapsamda tavsiyeniz ne olur? 4- Alacakların tahsili için icra takibi başlatıldığında görüldü ki; şirketlerin başkaca borçlarından dolayı tüm banka hesaplarına haciz uygulanmış ve hacze konu herhangi bir varlığı bırakılmayarak şirketlerin boşaltıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda alacaklarımızın tahsili ile ilgili olarak hukuken yapılabilecekler konusunda bir tavsiyeniz olur mu? Bilgilerinize Saygılarımla, EK-1 Şirketler : 1- Co Grup Enerji A.Ş. 2- Kaspi Global Turizm İnşaat Taşımacılık İth. İhr. Ltd. Şti. 3- PEICC İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. 4- Peramall Emlak Gayrimenkul Yatr. İnşaat ve Tic. A.Ş. 5- Türkpark Otopark İşletmeleri ve İnş. Tic. A.Ş. 7- Tel-Pa Telekomünikasyon Kollektif Şirketi

Cevap : 1-2-Müşteri tarafından alınmayan defter ve belgeler Müşterinin VD teslim edilir. DEFTER VE BELGELRİN İADESİ SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R. Gazete No. 20391 R.G Tarihi: 3.1.1990 Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi Madde 27 - Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir. 3- GİB sözleşmesini müşteride VD den iptal ettirme hakkı vardır.(VUK 340 Seri nolu Genel tebliği) Türmob sözleşmesinin yeni meslek mensubunca tanzimi mümkün olmaktadır. 4-Başka bir önerimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.