Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2021 11:32 (Üye) Soru : Merhaba, Köylüden mangal kömürü alımı yapacağız, muhtahsil makbuzu düzenlerken bağkur primi hesaplanacak mıyız ?

Cevap : 242 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; " ... Öte yandan, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetlere ilişkin olarak esnaf muaflığından yararlananlara yapılacak ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu ödemelerin kazancı gerçek usulde tespit edilmeyen çiftçilere yapılması halinde de gider pusulası düzenlenmesi (bu çiftçilerden zirai ürün alınması durumu hariç), 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden uygun görülmüştür." açıklamasına yer verilmiştir. Bu çerçevede, kazancı gerçek usulde tespit edilmeyen çiftçiler tarafından orman emvalinin mangal kömürü haline getirilmesi işlemi zirai faaliyet kapsamında mahsul olarak kabul edildiğinden, zikredilen satışlara ilişkin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesi gereğince müstahsil makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek Müstahsil makbuzunda % 4 GV stopajı yapılacaktır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen tebliğe göre, kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla % 2 oranında kesinti yapmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.