Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 14:49 (Üye) Soru : Merhaba 6735 sayılı konun kapsamında Yabancı Uyruklu bir çalışan ücretsiz izin kullanabilir mi? e-bildirge sisteminden hangi eksik gün nedeni hangi kod ile yapmamız gerekir. saygılar.

Cevap : 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen uygulanmakta olan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin: 3.maddesinde: Kanuni çalışmanın, kanunlara uygun şekilde verilmiş çalışma izninin, ikamet ve diğer ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yanı sıra, sosyal güvenlik primleri ödenmiş veya muaf olarak çalışmayı ifade ettiği şeklinde tanımlandığı, 14.maddesinde: Kanuni çalışmaya dahil edilen sürelerin belirlendiği, bu sürelerin; yıllık izinler, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık, geçici iş göremezlik ödenekleri ile işsizlik sigortası ödeneği alınan süreler olup bu sürelerin kanuni çalışma sürelerine dahil edilmesi gerektiği, Çalışma izni başvuruları, sözleşme türü ve içeriğinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendiği ve başvuru değerlendirme sürecinde 6735 sayılı Kanunun 19.maddesinde belirtilen istisnai durum dışında iş sözleşmesinin kısmi süreli olması halinde çalışma izni başvurusunun kabul edilmediği ve 1 yıl ve daha fazla süreli alınan çalışma izninin 4857 sayılı Kanunun 74.maddesinde belirtilen, analık halinde çalışma ve süt izni dışında, daha sonra kısmi süreli olarak bildirilmesi olanağının olmadığı, Ancak, çalışanların önceden öngörülemeyen nedenlerle bazı aylarda, işçi ve işverenin kontrolü dışında gerçekleşen (çalışma izni alınmasına rağmen çalışmaya başlanılamaması, çalışma izni bulunan kişinin geçici olarak yurt dışına giriş ve çıkışları arasında geçen süreler, hastalıki analık, tutukluluk, grev ve lokavt vb.) olaylar nedeniyle eksik çalışmalarının da olabileceği, dolayısıyla salt çalışanın yabancı uyruklu olması nedeniyle işverenden kaynaklanmayan nedenlerle işverenin idari yaptırıma uğratılmasının telafisi güç zararlara sebep olabileceği, İzin veya muafiyet tanınan süre boyunca aralıksız fiilen çalışma yapılacağı sonucuna gidilemeyeceği, nitekim 6735 sayılı Kanunun 22.maddesinde sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin 5510 sayılı Kanuna göre yerine getirileceği, 551o sayılı Kanunun 86.maddesinde de ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedenlerinin ilgili aya ait APHB’de bildirileceği, eksik gün belgelerinin de Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmemesi veya geçerli sayılmaması halinde bu günler için gerekirse resen belge düzenlenerek muhteviyatı primlerin de tahsil edileceği, Eksik gün belgelerinin düzenlendiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 inci maddesinin 13 üncü fıkrasında yer alan belgelerden: a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgelerin SGK tarafından kabul edileceği ve işverenden ayrıca APHB veya MPHB istenmeyeceği, Çalışma izin süresi içerisinde çalışmaya başlamayan veya işyeri ile ilişiği kesilen yabancı uyruklu çalışanların, işverenleri tarafından gerekçeleri belirtilerek çalışma izinlerinin iptali için Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerektiği, Çalışma izni verilen yabancının, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorunda olduğu, bu nedenle 6735 sayılı Kanunun 12. ve 15.maddelerinde belirtilen sürelerin aşılmaması koşuluyla daha sonraki bir sürede çalışmaya başlanılması veya işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkılması durumunda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda geçireceği süreler için; ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınması, ve bu süreler için de işverenden APHB veya MPHB istenmeyeği, Belirtilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.