Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 14:55 (Üye) Soru : MERHABA, İSTANBULDA KAYITLI BİR MÜKELLEFİM (LTD.ŞTİ.) AZERBAYCANDAKİ İŞLERİ İÇİN TÜRKİYEDEN ÜÇ KİŞİ GÖNDERMEK İSTİYOR. BURADAKİ YASAL İŞLEYİŞ NASIL OLMALIDIR?.. İŞKUR VE SGK OLARAK SIRASIYLA NELERDİR?..

Cevap : 3.İşverenlerin Yapması Gerekenler . İş-Kur Kapsamında Yapılması Gerekenler 4904 3 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin d bendine göre "işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek," Türkiye İş Kurumu'nun görevleri arasındadır. İşverenler yurt dışından aldıkları işlerde çalıştırmak istedikleri işçileri İş-Kur aracılığıyla temin edeceklerdir. Ancak işverenler bu işçileri kendileri de temin edebilecekleri gibi özel istihdam büroları aracılığı ile de temin edebilirler. İşverenlerin işçilerini temin amacıyla iş ilanı vermesine izin verilmektedir. Ancak yapılacak ilanda iznin hangi il müdürlüğünden/hizmet merkezinden alındığı ve verilen iznin tarih ve sayısı belirtilmelidir. Yurt dışından alınan iş ile ilgili henüz anlaşma imzalanmamış olması halinde, söz konusu işin alındığına ilişkin herhangi bir belgenin (işi alan ile işi yaptıracak firma arasındaki yazışma vb.) İş-Kur'a ibraz edilmesi halinde gerekli değerlendirmeler yapılarak, alınan işle ilgili ön hazırlık yapılması amacıyla yönetici konumunda eleman temini için ilan izni verilebilmektedir. İşçi temininden ve hizmet akdi imzalandıktan sonra işverenlerin yurt dışında çalıştırmak istedikleri işçilerinin işlemlerini İş-Kur aracılığı ile yaptırmaları ve işçileri ile aralarında imzaladıkları örneği İş-Kur tarafından hazırlanan iş sözleşmelerini Kuruma onaylatmaları gerekmektedir. Üç nüsha hazırlanan yurt dışı iş sözleşmenin bir örneği işçide, bir örneği işverende, bir örneği de İş-Kur'da bulunacaktır. Bu sözleşmenin örneği http://www.iskur.gov.tr/ tr-tr/isveren/yurtdisiistihdam.aspx#dltop linkinden temin edilebilir. 4904 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin d bendi uyarınca Türkiye İş Kurumundan izin almadan yurt dışına işçi götürene 3354 TL, yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Türkiye İş Kurumuna onaylatmayanlara her bir yurt dışı işçi sözleşmesi için 503 TL, Türkiye İş Kurumundan izin almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan verenlere 3354 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İşverenlerin yurt dışı işgücü isteminin karşılanması için aşağıda belirtilen belgeleri İş-Kur Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Türk Firmalarından İstenilecek Belgeler: i. Ticaret sicil gazetesi örneği, ii. Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da Ülkemizdeki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi, iii. Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesinin aslı veya dış temsilciliğimizce gönderilen faks, iv. Yurt dışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri, sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan, Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Irak için bu belge istenmez), v. Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge, vi. Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekâletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği, vii. Sadece İsrail'de iş alan firmalar için İsrail İş ve İşçi Bulma Başmüdürlüğünce düzenlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan Yabancı İşçi Getirme İzni-Şerut Ha Taasuka. 3.2. SGK Kapsamında Yapılması Gerekenler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 6 87'nci maddesine göre yurt dışına götürülecek sigortalıların bildirileceği işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurt dışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesinin g bendi hükümleri uygulanmaz. İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse, işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye işyeri dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine getirirler. İşyeri bildirgesi ekine, verilecek diğer eklerden ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek belge eklenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.