Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2021 09:47 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili , 20.02.2021 tarihinde yayınlanan seminerde sayın xxxx kurumlar vergisinden muaf olan fakat fatura düzenleyen taraftan alınan faturanın bedelinin gider olarak kabulü mümkündür dedi , bizde vakıf üniversitesiyiz ve kurumlar vergisinden muafız bu durumda öğrencilere düzenlediğimiz faturaları ( kdv mükellefiyiz) gider olarak kanunen kullanabilecekler midir . Kullanılabileceğini gösterir resmi bir yazı var mıdır linkini paylaşabilir misiniz veya bu ifadenin geçtiği yeri nerden bulabilirim araştırdım ama bulamadjm yardımcı olabilir misiniz

Cevap : Seminerde nasıl bir söylem oluştu bilgimiz yok. Bilindiği vakıf Üniversiteleri (özel üniversite) 5520 Sayılı Kurumlar vergisinin “Muafiyetler” başlıklı 4. Maddesi “”Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayın evleri ve benzeri kuruluşlar” şeklinde düzenlenmek suretiyle bu faaliyetler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu’nun 56. Maddesi “b) (Değişik: 3/4/1991 – 3708/3 md.) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.” Şeklinde düzenlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde vakıf üniversiteleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bunların kurumlar vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır., Tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan Üniversiteniz, kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Ancak, Üniversitenin bu muafiyet hükmü dışındaki devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. Katma Değer Vergisi Kanunun 17/1 inci maddesinde, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanunun 19 uncu maddesinde ise, diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklemek veya Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir. Üniversitelerarası Kurul’un vakıf üniversiteleri hakkındaki 23.02.1992 tarih ve 65 sayılı Kararında; eğitim, öğretim ve kültüre yönelik ilim, fen ve güzel sanatları teşvik edici, yayıcı nitelikte de olsa kamu kurum ve kuruluşları eliyle yapılmayan, onlar tarafından yapılsa bile ticari, mesleki faaliyet çerçevesine giren işlemlerin KDV Kanununun 17/1 inci maddesindeki istisna hükmü kapsamı dışında kaldığı bildirilmiştir. Buna göre, Üniversitemizce verilecek hizmetler, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesiyle düzenlenen istisna kapsamına girmeyeceğinden katma değer vergisine tabi olacaktır.(KDV TAHSİL EDECEKSİNİZ.) Mal ve hizmet alışlarında ödediğiniz KDV leri İNDİRİM KONUSU YAPILIR. GİDER YAZILMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.