Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2021 11:29 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Anonim Şirkette hissedar olan 3 kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi. Şirket, bu kişilere "Huzur Hakkı" ödeyecek (A: 20.000-TL / B: 40.000-TL / C: 60.0000-TL (net). Bu kişiler için "Bağ-Kur" primi ödenecek. 1. Huzur Hakkı, Ücret bordrosunda sadece Gelir Vergisi ve Damga Vergisi mi kesilecek ? Bordroda, Bağ-Kur primiyle ilişkili bir hesaplama.. gerekecek mi ? 2. A, B ve C kişileri için "Bağ-Kur" primi ödenirken, aldıkları Huzur Hakkı tutarı mı dikkate alınmalı ? (brüt/net). Huzur Hakkı tutarına göre, daha yüksek/daha düşük tutar üzerinden, Bağ-Kur primi ödenebilir mi ? 3. A.B. C kişileri nin ödediği Bağ-Kur primleri, Yıllık Gelir Vergis Beyannamelerinden.. indirilebilir mi ? Bilgi ve varsa mevzuat bilgilerini de paylaşabilir misiniz ? Teşekkürler,

Cevap : TTK’nın 408/(b) maddesinde; ‘’Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.’’ ibaresi yer almaktadır. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespitinde şirket genel kurulu yetkilendirilmiştir. Ayrıca, yine TTK’nın 394. maddesinde ‘’Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir’’ibaresi yer almaktadır. .GVK’nın 61. maddesi uyarınca; yönetim kurulu başkanı veya üyesi olarak huzur hakkı elde eden kişi gerçek kişi ise bu kişilere yapılan ödemeler ücret olarak değerlendirilmektedir. GVK’nın ‘’Vergi Tevkifatı’’ başlıklı 94. maddesinin 1. fıkrasına göre; ‘’Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre’’ vergiye tabi tutulmaktadır Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK’nın) 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettiklerisafi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağına ve safi kurum kazancının tespitinde GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağına yer verilmiştir. GVK’nın ‘’İndirilecek Giderler’’ başlıklı 40. maddesinin 1. fıkrasına göre ‘’Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler’’safi kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilmektedir. Fakat, KVK’nın ‘’Kabul Edilmeyen İndirimler’’ başlığında kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyen hususlara değinilmiştir.Anılan başlık altında yer alan 11/(c) maddesi uyarınca; ‘’Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar’’ kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamamaktadır. Aynı şekilde, KVK’nın ‘’Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı’’ başlıklı 13. maddesinde; ‘’Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transferfiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmışsayılır.’’ibaresine yer verilmiş ve KVK’da yer alan ilişkili kişi; ‘’… kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar…’’ olarak ifade edilmiş ve yine devamında emsallere uygunluk ilkesi ‘’…ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olması…’’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda; kurumların ilişkili kişileriyle emsallere aykırı şekilde yapmış olduğu mal veya hizmet alışverişinden bir zarar oluşması durumunda, bu kazançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır.488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrası uyarınca; ‘’Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler VERGİ DÜNYASI, YIL 38, SAYI 456, AĞUSTOS 2019 145 agustos2019:Layout 1 22.07.2019 14:49 Page 145 adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar’’ üzerinden binde 7,59 nispetinde damga vergisi ödenmektedir. Bu sebeple, yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan brüt huzur hakkı tutarı üzerinden binde 7,59 nispetinde damga vergisi ödenmesi gerekmektedir; anonim şirketlerin yönetim kurullarında görev alan ortakları, 4/b sigortalısı sayıldığından ve hizmet akdine bağlı bir işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanmadığı için bu kişilere ödenecek huzur hakkından sigorta primi kesilmeksizin bu kişiler adına her ay bordro düzenlenip gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.