Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 10:09 (Üye) Soru : Firmamız hem imalatçı hem testere ve testere makinası alıp satan bir firmadır. Satmak için yeni bir makine aldık. Mal yatırım teşvikli değil normal kdv’li alım yaptık Alıcının SANAYİ SİCİL Belgesi olup imalatçıdır. KDV istisna belgesi olduğunu ve KDV'siz mal almak ve Faturayı KDV'siz kesmemizi istiyor. 1-Biz makinayı satın aldık, kendimiz imal etmedik.Alıcının onaylı kdv istisna yazısına istinaden aldığımız bu malı kdv siz satış yapabilir miyiz. 2-Satış yapar isek kdv beyanında bunu nerede bildireceğiz. 3-Bu istisna süresi 2019 yılında bitmiş 2022 yılına uzamış doğrumudur. Daha önce bu soruyu sordum ama yatırım teşvikli mal ile ilgili cevap verilmiş Geçici 39 maddeye göre cevap rica ederim

Cevap : KDV geçici 39. maddesinin uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzamıştır. madde de belirtilen şartlara göre teslim yapmış iseniz düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. Sizin değil alıcın imalatçı olması yeterlidir.KDV beyannamesinde TAM İSTİSNALAR bölümünde 332 kod ile beyan edilir. Geçici Madde 39 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 [2] tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya (7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ibare) Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.