Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 10:30 (Üye) Soru : Meraba ;inşaat işi yapan firmam ocak 2021 ayına ait faturasını kesmeyi atlamış ve şuan ocak ayına e arşiv portal üzerinden 300000 tl kdv dahil hakediş bedeli kesmek zorunda cezası hakkında bir bilgi verebilir misiniz.Teşekkürler.

Cevap : Zamanında düzenlenmeyen fatura için VUK 353/1. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Madde 353 (Değişik: 24/6/1994 - 4008/17 md.) VUK 353/1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021'dan itibaren 380 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.