Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2021 12:04 (Üye) Soru : Merhabalar, Yıllık YMM ile sözleşme yaptım 50.000,00+ KDV 59.000,00 TL olarak Damga vergisini beyan edeceğim damga vergisini beyan verirken 50.000,00 TL matrah üzerinden mi yoksa 59.000,00 TL KDV dahil olarak mı Damga Vergisini beyan edeceğim. konu ile ilgili bilgi rica ederiz.

Cevap : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-625-718 14/11/2010 Konu:Damga Vergisinin KDV hariç bedel üzerinden hesplanacağı hk. İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisinin ne şekilde dikkate alınacağı ile söz konusu alımlarla ilgili olarak yapılacak ödemelerden katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin(A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifatyapması gereken kuruluşlar, (A/3) bölümünde de tevkifat kapsamında yer alan işlemler sayılmıştır. Köylere hizmet götürme birlikleri, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılmadığından, aynı Tebliğe göre tevkifat yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu Genel Tebliğin (A/3) bölümünde belirtilen işlemler üzerinden hesaplanan KDV, Birliğinizce tevkifata tabi tutulmayacaktır. DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Bu itibarla, Birliğiniz tarafından mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait damga vergisinin hesaplanmasında katma değer vergisi hariç tutarın esas alınması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. Vergi Dairesi Başkanı a. Grup Müdürü V.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.