Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2021 11:43 (Üye) Soru : 2013 Yılında Faaliye Geçen GV Mükellefi 2020 Yılında 16.000TL Zarar Etmiştir. Mükellefin A Kişisinden 6.100TL Kira Geliri Vardır, Ayrıca B Firması Üzerinden 6.000TL Menkul Ser. İr. Geliri Olup 900TL Kesinti Uygulanmıştır, Yıl İçerisinde C Kişisinden Ücret Geliri Elde Etmiştir. Elde Ettiği Brüt 15.000TL Ücret Gelirinin 5.000TL 'si GV Matrah Konusu Edilip 440 TL AGİ ,310TL GV Kesintisi Yapılmıştır. Yılık Gelir Vergisi Beyanında Bu Bilgiler Çerçevesinde Ticari Kazancı Dışında Elde Etmiş Olduğu Gelirlerin Beyanında İstisna Ve Özellikli Durumlar Nelerdir. Hesaplama Nasıl Yapılmalırdır. Teşekkürler.

Cevap : ""Ayrıca B Firması Üzerinden 6.000TL Menkul Ser. İr. Geliri Olup 900TL Kesinti Uygulanmıştır," (kar payımı dır nedir?) *** Kar payı ise elde edilen kar payının yarısı istisnadır (GVK Md.22) kalan 3.000 TL beyan sınırı olan 49.000 TL den az olduğu için beyannameye dahil edilmez ***Kira geliri konut mu dur ? iş yerimi dir. İş yeri ise beyan edilmez.Konut ise beyan edilir. *** Tek işverenden elde edilen Ücret geliri beyan dahil edilmez. (Yıllık 600.000 TL den az ise) Ticari zarar ve G.M.S.İ beyannameye dahil edilir. Yukarıdaki konular için GVK 85-86 ve 88. maddelerini inceleyiniz. Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinde gelirin toplanması ve beyanı ile ilgili açıklamalara yer verilerek, mükelleflerin, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri ve beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunluluğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, aynı Kanun’un 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/c) bendi gereğince vergiye tabi gelir toplamının 103 ncü madde de yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması ve Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olması koşuluyla gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği ve diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un 88 inci maddesinde gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların (80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği belirtilerek, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmının, müteakip yılların gelirinden indirileceği, arka arkaya beş yıl mahsup edilemeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara naklolunamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.