Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2021 17:16 (Üye) Soru : Mesken kira geliri beyan sınırının (2020 6600TL) altında olan yıllık kazancı beyana konu olmayıp 180.000TL yi geçenler beyan sınırına bakılmaksızın mesken kira beyanını vermeli mi? yani kira geliri 6500X%15=975 6500-975=5525 5525X%15=829TL+ damga ödemeli doğru mudur?

Cevap : 180.000 Rakamı istisnadan (6.600) yararlanmama sınırıdır.Beyana tabi olsun veya beyana tabi olmasın 2020 yılında yıllık gelir ve kazancı 180.000 TL den fazla kişiler GVK 21. maddedeki 2020 yılı için belirlenen konut istisnası 6.600 TL istisnadan yararlanamaz. sadece konut geliri 6.600 TL den az olan kişiler GMSİ; için yıllık beyanname vermez.Hesabınızın ne olduğu anlaşılamamıştır.6.500 TL konut kira gelir olan zaten beyanname vermeyecek. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI (KONUTLARDA) (GVK Md.21) İstisna haddi üzerinden hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2020 için 6.600 TL nın , 2021 için 7.000.- TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2020 yılı gelirleri için 180.000.-TL, 2021 yılı geliri için 190.000 TL bu istisnadan faydalanamazlar. ÖRNEK UYGULAMA : Bay (A) 2020 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 125.000 TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 70.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur. Götürü gideri seçmiştir. Açıklama: 2020 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretinin, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen 6.600 TL'lik istisna tutarından fazla olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir. 2020 yılında elde edilen toplam (125.000 + 70.000) = 195 .000 TL'lik gelir, 2020 yılı için geçerli olan 180.000 TL'lik sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 6.600 TL'lik istisnadan yararlanılamayacaktır. Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 15 'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.