Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2021 16:57 (Üye) Soru : Merhaba, 01.05.2004 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2021 tarihinde işten ayrılan personel istifa ederek sgk' dan 15 Yıl, 3600 gün kıdem tazminatı alma yazısını işverene getirmiştir. Yazıya istinaden kıdem tazminatı ödemesi kendisine yapılacaktır. Yapılacak Kıdem Tazminat ödemesi gider yazılabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap : Kıdem ve ihbar tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için 1475 sayılı İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir. İş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıyla işverenler tarafından çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin, ödemenin yapıldığı dönemde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesine göre hesaplanacak kıdem tazminatına isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna olup, kıdem tazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamının Gelir Vergisi Kanununa göre ücret kabul edilerek, gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması ve ödemenin yapıldığı ayı takip eden ertesi ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.