Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2021 14:18 (Üye) Soru : Sayın yetkili; Aile sağlığı merkezinde hekim olarak görev yapan bir hekimin yanında çalıştırdığı 2 adet sgk lı olarak çalışan bir hemşire ve birde temizlik görevlisi bulunmaktadır.Bu personele ait sgk primleri tahakkuk etmekte ve ödenmekte ,bu personellere ait gelir vergisi stopajı kesip ödemek gerekiyormu? Gerekip gerekmediği hangi kanun ve tebliğde bilgi verebilirmisiniz? Yoksa Sadece temizlik görevlisi içinmi muhtasar beyanı ile vergi ödeyeceğiz. teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

Cevap : Aile hekiminin yanında çalışanlar için GV de bir istisna yoktur normal bordro düzenlenecek ,GV ,DV ve SGK kesiitisi yapılacaktır. Aile Hekimleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde tevkifat yapacaklar arasında sayılmamakla birlikte anılan maddenin son fıkrasındaki hüküm ve 275 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak; • Temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde belirtilen oranlar) • Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler,(%20) • İşyerine ilişkin kira ödemeleri, (%20) • Esnaf muaflığından yararlarlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler (Mal alışı %5; Hizmet alışı %10) üzerinden, maddede belirtilen oranlarda tevkifat yapmaları gerekmektedir. Tevkif edilen verginin muhtasar beyannamesi ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmekte olup, birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir. Aynı Tebliğin devamında Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin yapacakları ödemelerden, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname20 ile beyan ederek ödemeleri gerektiği açıklanmıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.