Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2021 14:08 (Üye) Soru : Sayın danışman, pilot ve kabin memurlarının maaşlarındaki %70 gelir vergisi istisnası sebebiyle gelir vergisi matrahı ücret geliri beyan sınırının altında kalmakta fakat istisna öncesi safi ücret gelirleri beyanname verme sınırının üzerindedir. Böyle bir durumda pilot ve kabin memurlarının beyanname vermesi gerekir mi? Beyan edilmesi gerekir ise %70'lik istisna tutarının beyanname üzerinde nasıl gösterilmesi gerekir?

Cevap : Konu ile ilgili olarak yayımlanan 311 sayılı GVK Genel tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. İstisna uygulandıktan sonra kalan tutar 600.000 TL üstünde olur ise beyanname verileceği görüşündeyiz. ------ İstisna kapsamında ücret geliri elde edenlerin durumu: MADDE 22 – (1) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmemekte ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmemektedir. (2) 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlerin beyan edilmesi ve 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması söz konusu değildir. (3) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca bölgede çalışanların ücretlerinden ve 193 sayılı Kanunun geçici 75 inci maddesi uyarınca 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi, verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilerek işverene kalmaktadır. Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, bu ücretlerin de 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. (4) İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARDA BELİRTİLEN KANUNLAR DIŞINDAKİ DİĞER KANUNLARDA VE 193 SAYILI KANUNDA, ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN YER ALAN GELİR VERGİSİ İSTİSNALARI İLE TAHAKKUKTAN TERKİN DÜZENLEMELERİNDE DE BU MADDE HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.