Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2021 10:08 (Üye) Soru : 35 Nolu KDV tebliği ile getirilen KDV tevkifatı ile matbaa hizmetleri tevkifata tabi olmakta. Mükellefim matbaa işleri yapmakta, Broşür, İnsört ve baskı hizmeti vermekte. Tevkifat konusunda kendisi gibi bu işleri yapan birkaç matbaa firması ancak devlet kurumlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı yapılmakta diye cevap verdiklerinden tereddüt te kaldım yardımınız rica ederim.

Cevap : Matbaa hizmetleri yaklaşık 10 yıldır KDV tevkifatı kapsamındadır. Matbaanın aşağıdaki kurum ve kuruluşlara iş yapmaları halinde 7/10 oranınfda KDV tevkifatı yapacaklardır. BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.