Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2021 13:26 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; KDV , MUHSGK , K.GEÇİCİ , G.GEÇİCİ , Y.GELİR , KURUMLAR , TURİZM , Vs. ait ödenen damga vergileri gider yazılabilir mi ? Bu giderleri 1. Sınıf ve 2.Sınıf mükellefler açısından değerlendirebilir misiniz ? Ayrıca ödenmeyen Damga vergileri bilanço da nasıl gösterilmelidir ? SAYGILAR

Cevap : Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde indirim konusu yapılacak giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde de, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, DAMGA, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir. Beyannameye ilişkin DV bilançoda yer almaz. Ödendiği tarih de gider yazılır. Serbest meslek erbapların mükellefiyete ilişkin verilen beyannameler için ödenen damga vergilerinin ise Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.