Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2021 10:42 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde , 2. el binek otomobillerin amortisman hesaplamasıyla ilgili bazı sınırlamalar olduğunu okudum. Bu konuda sizden değerli bilgilerinizi rica ederim. Şimdiden teşekkürler... Saygılarımla

Cevap : BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN GİDERLER KISITLAMASI VE AMORTİSMAN UYGULAMASI : 7194 Sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve 68 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; ***Kiralanan binek otomobillerin aylık kira bedelinin 2020 yılı için aylık 5.500 TL’ye kadarlık kısmı giderleştirilecek,(2021 için 6.000 TL) ***Binek otomobillerin ilk alımına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 2020 yılı için 140 .000 TL’ye kadarlık kısmı giderleştirilecek, (2021 için 150.000 TL) ****Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i,giderleştirilecek, ****ÖTV ve KDV hariç ilk satın alma bedeli 2020 yılı için 160.000 TL’yi, (2021 İÇİN 170.000 TL) ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya İKİNCİ EL olarak alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi (2021 için 320.000 TL) aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, ticari ve mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Bu tutarları aşan kısımların KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 40/7 nci madde hükmünde yapılan değişikliğin uygulamasında, bentte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Bu suretle, her bir binek otomobilinin iktisap edildiği tarihte yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanununun 40/7 nci maddesindeki tutar dikkate alınarak binek otomobilinin faydalı ömrü süresince gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın yıllar itibarıyla yeniden değerleme nedeniyle değişmemesi sağlanmaktadır. Ayrıca yukarıda yer verilen kısıtlamaların, serbest meslek erbabına ait binek otomobillerin giderlerine de uygulanması amacıyla Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde de benzer değişiklikler yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.