Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 13:56 (Üye) Soru : Kolay gelsin; Aşığıda ki soruya eklememişim Nakit Arttırım Olması Durumunda yararlanma olabilir mi. Esas faaliyet konusu ticari yatırımlardan oluşan ve ticari olarak gayri menkul yatırımı yapıp bu gayri menkullerden fatura düzenlemek şeklinde (600 hesap) gelir elde eden a.ş. nın nakit sermaye indiriminden yararlanma durumunu yorumlamanızı rica ederim.

Cevap : Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir. Buna göre; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si”ni kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancında indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. İNDİRİM TUTARININ HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAK SERMAYE ARTIŞLARI ; ? Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, ? Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları, ? Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları, ? Ortaklardan veya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi (örtülü sermaye) kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerden kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, ? Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, ? Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Konuya ilişkin 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” bölümünü inceleyiniz. başlığı altında
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.