Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2021 10:17 (Üye) Soru : Sayın danışman; Ticari kazanç/ gelir vergisi mükellefi ödemiş olduğu bağkur primlerini geçici vergide indirim konusu yapabilir mi ?yapabilirse beyanname üzerinde hangi satırda yapabilir? teşekkürler

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ''Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti'' başlıklı 3’ncü bölümünde; ''Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar...'' denilmiş olup, ''Özellik Gösteren Durumlar'' başlıklı 4’ncü bölümünde ise; ''Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.'' açıklamasına yer verilmiştir. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesinde belirtilen sigorta (eski Bağ-Kur) primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve tevsik edilmesi şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamenizin İNDİRİMLER bölümünde 150. satırında yer alan ''Diğer İndirimler'' bölümünde gösterilip indirim konusu yapılması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.