Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2021 10:00 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman Yurtdışı yazılım işi yapan bir firmamızda Yazılım istisnasından yararlanmak için dönem içinde ki Geçici vergi dönemlerinde istisna ve indirimler satırına yazma şansımız var mıdır acaba?(1/2 İstisna) Yoksa yıl sonunda "GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİN'de- Kazanç ve istisna satırında mı düşmemiz gerekecek? Bir de indirilecek giderleri yurtiçinde yapmış olduğumuz diğer hizmetlerden ayrıştırmamız gerekir mi ? Şayet bu konu ile ilgil bilgi verirseniz çok sevinirim ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar

Cevap : Yapmak istediğini işlem İstisna olmayıp % 50 İNDİRİMDİR.(GVK 89/13 Mad. ve KVK 10 (1) ğ Mad) . İstisna farklı bir uygulamadır. Beyannamede beyan edilen MATRAH var ise indirim yapılır.. Gelir vergisi/ Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi /kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki İNDİRİMLER yapılabilir: Gelir Vergisi Kanununun 89/13 ve KVK’nun 10 (1) ğ maddelerine, “Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Hükmü eklenerek, anılan işlemlerden sağlanan gelirin %50’sinin gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan sağlanmıştır. Anılan düzenlemelerin uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ise konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir Diğer gelirler ile orantı kurularak ayrıştırma yapılır. Gelir vergisi mükellefleri için Geçici vergi beyannamesinde İNDİRİMLER bölümünde 122 kod ile beyan edilir. KV geçici vergi beyannamesinde ise ;KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİMLER BÖLÜMÜNDE 115 KOD ile beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.