Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.06.2021 16:39 (Üye) Soru : Merhaba; Sadece SGK bildirimi yapacağım vergi muafiyeti olan Konsolosluk'a Serbest meslek makbuzu keserken stopaj uygulamayacağım. Doğruluğunun teyidini verir misiniz?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yabancı elçilik ve konsolosluklar tevkifat yapmakla yükümlü bulunan kurum ve kuruluşlar arasında olmadığından; Düzenlenecek e-smm da GV stopajı YAPILMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.