Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2021 11:44 (Üye) Soru : Merhaba; A firmamızın 2020 / KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESI'nde "Brüt Satışlar"ı: 27.926.253,29 TL B firmamızın 2020 / KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESI'nde "Brüt Satışlar"ı: 5.895.097,38 TL e-irsaliyeye geçişte 2020 / Kurumlar Beyannamesi'ndeki "Brüt Satışlar"ı baz almamız gerekiyor değil mi? Bu doğrultuda da A firmamızın 01.07.2021 tarihinden itibaren e-irsaliyeye geçiş yapması gerekirken, B firmamızın GEÇMEMESİ gerekiyor değil mi?

Cevap : Merhaba; VUK 526 kapsamında; “1/1/2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.” iy çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.