Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2021 17:04 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Ticari borçlarda yer alan 250.000 TL tutarındaki 320 hesap bakiyesini kapatmak istiyoruz. VUK Vazgeçilen Alacaklar hükmü gereği bakiyeyi kapatmamız mümkün mü? Firmadan alacaktan vazgeçtiğine dair noter onaylı anlaşma mı almalıyız? Muhasebe kaydı nasıl olmalı?

Cevap : 320 hesap mükellefin borcudur. Alacak dan vazgeçecek olan kişi ise ; alacaklıdır. Vazgeçilen alacaklar için VUK 324. maddesinde aşağıdaki tanımlama yapılmıştır. Madde hükmümdeki koşullara göre hesap kapatılabilir. Vazgeçilen Alacaklar Madde 324 Konkordato veya sulh yoliyle alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur. Sulh yoluyla alacaktan vazgeçilmesine dair ise mevzuatda bir düzenleme bulunmamaktadır. VUK’nun geçici 24. maddesi ve bu maddenin uygulanması usul ve esaslarına dair 284 No.lu VUK Genel Tebliğinde sulh anlaşmasının notere onaylatılması şartı aranmıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.