Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2021 21:02 (Üye) Soru : merhaba, çalışanımız türk. çalışanımız KATAR daki mağaza da çalışacak artık. şu an kendisi kapalıçarşı da çalışıyor. ne yapmamız gerekiyor? sgk da nasıl işlemler yapılmalı. İletişim: 507 004 81 79

Cevap : İşverenlerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 6 87'nci maddesine göre yurt dışına götürülecek sigortalıların bildirileceği işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre kurulan firmalarca yurt dışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında 5510 sayılı kanunun 5'inci maddesinin g bendi hükümleri uygulanmaz. İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse, işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye işyeri dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine getirirler. İşyeri bildirgesi ekine, verilecek diğer eklerden ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek belge eklenecektir. Ülkemiz ile arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerin limanlarına kayıtlı gemilerin işletmesini devralan ya da bu gemilerde işin bir bölümünü üstlenen Türk işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sağlanacaktır. yurt dışı işgücü isteminin karşılanması için aşağıda belirtilen belgeleri İş-Kur Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. 3.1.1. Türk Firmalarından İstenilecek Belgeler: i. Ticaret sicil gazetesi örneği, ii. Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da Ülkemizdeki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi, iii. Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesinin aslı veya dış temsilciliğimizce gönderilen faks, iv. Yurt dışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri, sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri, proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan, Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Irak için bu belge istenmez), v. Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge, vi. Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekâletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği, vii. Sadece İsrail'de iş alan firmalar için İsrail İş ve İşçi Bulma Başmüdürlüğünce düzenlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan Yabancı İşçi Getirme İzni-Şerut Ha Taasuka.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.