Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2021 09:05 (Üye) Soru : kolay gelsin saglık bakanlıgı tarafından kesilen ipc 7326 yapılandırmaya giriyormu. 7326 matrah artırımında yıl boyu boş beyan vermiş olan mükellefler için kdv matrah artırımı nasıl olacak.kv. de artırım yapacakmıyız. birde yıl içinde hasılat olmayan dönemler oluyor bunlarda o dönemi sıfırmı yazacagız. 7326 semineri izledim fakat maliye yetkilisi bazı soruların cevabını alamadık. teşekkürler

Cevap : İdari para cezaları kapsam dahilindedir.Ancak; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu göre verilen idari para cezaları , (Maske ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen cezaları kapsamda değildir. KDV MATRAH ARTIRIMI ÖZET BİLGİ: Beyannamelerin hepsinde hesaplanan KDV varsa; Hesaplanan KDV’nin Yıllık toplamı üzerinden ilgili yıl için belirlenen oranda artırım yapılır. 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırındaki tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Bu şekilde hesaplama yapılabilmesi için, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edilen malların süresi içinde ihracının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimleri bulunanlarda ise bu şart aranmayacaktır. “Tecil edilen vergiler” ifadesinden kasıt, 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İhraç Kayıtlı Teslimler” bölümünde yer alan “Tecil Edilebilir KDV” satırındaki tutardır. Beyannamelerin bir kaçında hesaplanan KDV varsa, * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. En Az 3 KDV beyannamesi verenler; * Hesaplanan KDV varsa; bunlar toplanacak ve beyan verilen dönem sayısına bölünüp ortalaması alınacak, bu tutar da 12 ile çarpılıp yıllık tutar bulunacak. * GV ve KV artırımı zorunlu değil. * Hesaplanan KDV yoksa; KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. Örnek: Mükellef 2016 yılı içinde sadece 5 vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV beyannamesi vermiştir. Mükellefin vermiş olduğu KDV beyannamelerindeki “Hesaplanan KDV” tutarları toplamı 45.000 TL’dir. 45.000 / 5 = 9.000 TL ----------- 5 ay beyanın ortalaması 9.000 x 12 = 108.000 TL -------- 2016 yılı artırım matrahı 108.000 x %3 = 3.240 TL ------ 2016 yılı için oran %3’tür. En Çok 2 KDV Beyannamesi verenler; * KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. * Bu mükelleflerin GV ve KV artırımı zorunludur. KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayanlar ve tecil-terkin kapsamında teslimi olanlar; İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamında Hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. Artırımın Takvim Yılı Bazında Yapılacağı Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur. Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması 7326 Sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır Ancak; --Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir. --Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. KDV ARTIRIMI BİLDİRİM KODLARI : 1)- Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım bildirimi kod: 5/3-a 2)-Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi kod ; 5/3-b,2c 3)- Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (Nakliyeciler için) kod ; 5/3-b,1c 4)- İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı bildirimi kod ; 5/3-b3
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.