Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2021 14:50 (Üye) Soru : Merhaba,i1 senedir nakdi ücret desteğinden yararlandırılan işçi ,işten çıkarma yasağının son bulmasıyla 01.07.2021 tarihinden itibaren işçi ve işverenin ortak kararıyla işçinin tüm hakları ödenerek 04 kod (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”,) seçilerek işten çıkışı yapılmıştır.Yararlanılan nakdi ücret desteğinin işverenden geri alınması mümkünmüdür.

Cevap : Nakdi Ücret Desteğinin kesileceği durumlar aşağıda sayılmıştır: Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlar bakımından da yukarıda belirtilen esaslar geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.