Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2021 13:43 (Üye) Soru : Sayın Danışman , Enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir sorumuz olmuştu, serbest meslek erbabı için mümkün olmadığı değerlendirilmiş peki bu 530 seri no'lu tebliğ ile 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerlemek mümkün değil midir? örnek olayımızdaki araç giriş fiyatı ile çıkışı arasındaki araç enflasyonu arasındaki bu büyük fark nasıl tolere edilebilir vergi kanunlarımız açısından Teşekkürler

Cevap : 530 seri Nolu Genel tebliği Mükelleflerin Aktiflerine kayıtlı ATİK lerinin YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ DİR.KVK Geçici 13. madde sinde yer alır. Enflasyon düzeltmesi ise VUK MÜk.Md.298 de yer alır İki olayı bir biri ile karıştırmayınız. Yeniden değerlendirme işlemini Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yapabilir İşletme esasına göre ve serbest meslek esasına göre defter tutanlar YAPAMAZ. Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. 530 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ . Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler: MADDE 4 – (1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. (2) Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkra hükümlerinden YAYARLANAMAZ. a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler. b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler. c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler. ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler. d) Sigorta ve reasürans şirketleri. e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları. f) Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler. g) 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.