Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.07.2021 13:17 (Üye) Soru : sayın danışman ; 27.07.2021 12:39) 1-331 hesap kullanılmaz. 689 kullanılır. 2-331 hesap ortağın şirkete verdiği borç dur. Şirket ödenmeden veya sermaye ye eklemeden kapatılmaz. şeklinde cevaba istinaden kastedilen; *tek başına 331 hesaba kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan beyanı adı altında işlem yapılmazmı? *yoksa ; 131 hesaba kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan alacaklar beyannemesi yapılırken, 131 331 hesabın bakiyesini dikkate alma mı? 131 hesapta rakamımız varken beyanname üzerinde 331 hesabın bakiyesini de yazarak işlem yapıyoruz.331 hesaba beyanname üzerinde rakam girmememiz mi gerekiyor ? yardım rica ediyorum.(arka planda hesabı denkleştirip(131-331) kalan 131 i yazıp beyanı onaylamak yani)

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı tebliğdeki ve odamızın rehberinde de belirtildiği gibi bu konudaki muhasebe kaydında 689 hesap kullanılacağı ifade edilmiştir 331 hesap kullanılmaz.Bahsettiğiniz 131-331 hesaplar kullanılmaz. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) TEBLİĞDEKİ İLGİLİ BÖLÜM AŞAĞIDADIR Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş nedeniyle düzenlenen fatura bedeli muhasebe kaidelerine uygun olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. Düzenlenecek fatura nedeniyle kullanılacak borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan kıymetlerin karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ilgili kıymet çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır. Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ______________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL ________________________________ / _________________
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.