Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2021 10:46 (Üye) Soru : 1) Müşterim Gelir Vergisi mükellefi 01.03.2017 tarihinde işe başladı. 2017 yılında iki ay hesaplanan kdv. yok 8 ay hes.kdv. var. 2) 2018, 2019, 2020 yıllarında tüm beyanlar verilmiştir fakat bu yıllarda 1 ay hes.kdv. yoktur, 11 ay hes kdv. vardır. Tüm bu yıllar için Kdv.Matrah artırımı yapacağız, EK-17 formu ile mi beyan edeceğiz. Özellik arz eden bir durum varmıdır, Gelir Vergisi Matrah artırımı da yapacağız değil mi ? 3) Başka bir müşterim 5 yıl tüm beyanlarını vermiş, tüm dönemlerde hes.kdv. vardır. EK-14 formu ile mi beyan edeceğiz. Bu müşteri için ayrıyeten Gelir Vergisi matrah artırımı yapmamıza gerek var mı ? Teşekkür ederim.

Cevap : KDV MATRAH ARTIRIMI ÖZET BİLGİ: Beyannamelerin hepsinde hesaplanan KDV varsa; Hesaplanan KDV’nin Yıllık toplamı üzerinden ilgili yıl için belirlenen oranda artırım yapılır. Beyannamelerin bir kaçında hesaplanan KDV varsa, * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. En Az 3 KDV beyannamesi verenler; * Hesaplanan KDV varsa; bunlar toplanacak ve beyan verilen dönem sayısına bölünüp ortalaması alınacak, bu tutar da 12 ile çarpılıp yıllık tutar bulunacak. * GV ve KV artırımı zorunlu değil. * Hesaplanan KDV yoksa; KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. Örnek: Mükellef 2016 yılı içinde sadece 5 vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV beyannamesi vermiştir. Mükellefin vermiş olduğu KDV beyannamelerindeki “Hesaplanan KDV” tutarları toplamı 45.000 TL’dir. 45.000 / 5 = 9.000 TL ----------- 5 ay beyanın ortalaması 9.000 x 12 = 108.000 TL -------- 2016 yılı artırım matrahı 108.000 x %3 = 3.240 TL ------ 2016 yılı için oran %3’tür. En Çok 2 KDV Beyannamesi verenler; * KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. * Bu mükelleflerin GV ve KV artırımı zorunludur. KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayanlar ve tecil-terkin kapsamında teslimi olanlar; İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamında Hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. Artırımın Takvim Yılı Bazında Yapılacağı Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur. Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması 7326 Sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır Ancak; --Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir. --Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. KDV ARTIRIMI BİLDİRİMLERİ (BİLDİRİM KODLARI ) 1)- Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım bildirimi kod: 5/3-a (Ek-14) 2)- Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (3 AYLIKLARI SADECE NAKLİYECİLER VERİR ) 5/3-b,1c (Ek-15) 3)-Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi kod ; 5/3-b,2c (Ek-16) 4)- İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı bildirimi kod ; 5/3-b3 (Ek-17)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.