Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 11:52 (Üye) Soru : Yazılım firması olarak çalışmaktayız. Maaşlarımız net ücret üzerinden personelimize verilmekte.Yıl içinde personel alımlarında lk girişlerinde Kümülatif vergi matrahını istememekteyiz.Personelimiz 2018 7.ayda firmamıza giriş yapmıştır. Vergi müfettişleri tarafından beyanname vermediği ceza yemiştir.Firmamıza Kümülatif matrahını girmediğimiz için cezayı bizim ödememiz gerektiğini belirtmektedir.2018 Yılında yptığımız davranış yanlışmıdır.Girmek zorunluluğumuz var mıdır?

Cevap : Tebliğin 21 inci maddesi ikinci fıkrasında “hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeyecektir. Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.” Açıklamalarının aynen 1989 yılında 160 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde olduğu gibi yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla genel prensipte bir değişiklik olmadığı konusu bu ana kadar net bir şekilde belirtildi diyebiliriz. Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında da aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak maddenin 5 inci fıkrasına geldiğimizde ise; “ Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.” açıklamalarına yer verilerek 20 yıldan fazladır devam eden yeni işveren nezdinde kümülatif vergi matrahının yerine sıfır matrahın dikkate alınması gerektiğine yönelik uygulama tamamen hizmet erbabının ihtiyarına bırakılmış bir şekle dönüştürülmüştür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.