Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 11:59 (Üye) Soru : İyi Günler, kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili 2 sorum olacak.yardımlarınızı rica ediyorum. 1.soru:07.10.2010 yılından beri tam zamanlı olarak çalışan kişi 11.06.2019 tarihinde emekli olmuş ve aynı işyerinde 15.06.2019 dan sonra aylık 10 günlük olmak üzere kısmi istihdam ile çalışmaya devam etmiştir. emekli olduğu dönem kıdem tazminatı hesaplanmamıştır. 31.07.2021 tarihinde işten çıkarıldı. sözkonu işçi için kıdem tazminatı hesabının ne şekilde yapılacağı, emeklilik öncesi ve sonrası dönemi tam zamanlı/ kısmi istihdam dönemlerinde ve hangi ücret baz alınacak..zira emekli olduğu dönemdeki ücreti şimdiki asgari ücret çok farklı. .detaylı bilgiye ihtiyacımız vardır. 2.soru:09.07.2010 yılından beri tam zamanlı olarak çalıştığı işyerinde 01.04.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar aylık 10 günlük çalışma ile kısa çalışma yapmış ve 01.07.2021-31.07.2021 dönemi 10 günlük çalışma kısmi istihdam edilmiştir. 31.07.2021 de iş akti işveren tarafından fesedildi.. kıdem tazminatı (09.07.2010-31.07.2021) hesabında aylık ücret brüt hesabının tespitini nasıl yapacağız. kısa çalışma dönemlerinin sürelerini tam ne şekilde dikkate alacağız. yardımlarınız rica ediyorum. teşekkür ederim..

Cevap : Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözlşemesi feshedilen işçinin de yararlanması ve tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce yedi buçuk sonra da otuz ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz. Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücreti ifade eder. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.