Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2021 11:52 (Üye) Soru : Merhaba, 7326 sk kapsamında Kasa hesabının düzeltilmesinde, 31.12.2020 den sonra oluşan kur farkları için kayıt nasıl olacaktır ?

Cevap : Kasa düzeltmesi yapılsın vaya yapılmasın Kasadaki yabancı paralar için Kur değerlemesi normal olarak yapılır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında gözüken kasa fazlalıkları ve İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, beyanda bulunup vergisini ödedikleri dönemde kayıtlarını düzelteceklerdir. 31/08/2021 Tarihine kadar beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde TAMAMI ödenecektir. Bu Kanun kapsamında, “ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu kapsamda düzeltilen kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarlarını isteyen mükelleflerin “689 – Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydetmek suretiyle dönem kar-zararı ile ilişkilendirmesi, dileyen mükelleflerin ise bilançonun aktifinde “296 – Geçici Hesap” ta izlemesi mümkündür. “689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı” da takip eden mükellefler ; Önce geçici vergi beyanına sonra yıllık beyannamelerinde, “Kanunen Kabul Edilmeyen gider” olarak matraha ilave edilerek muhasebeleştirilecektir. Örnek (A) ŞİRKETİ.’nin 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 31/8/2021 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, 31/12/2020 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan % 3 vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/08/2021 tarihine) kadar ödeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.