Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2021 09:40 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım. GERÇEK FAYDALANICI BİLGİ FORMU HAKKINDA kurumlar vergisi mükellefleri 2021/ 02.dönem geçici vergi beyanın da mı beyan edecek? Yoksa form olarak gib ten mi bildireceğiz? Saygılarımla,

Cevap : 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil); Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar verilecektir. Gerçek Faydalanıcı formunu verecektir. Form Defter Tutama Ölçüsüne Göre Değil , Mükellefiyete Göre Verilecektir. Aşağıdaki Mükellefler Gerçek Faydalanıcı Formunu Verecek A) -KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ; 1) Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler 2) Kooperatifler 3) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: 4) İş ortaklıkları: 5)- KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin (% 25) yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır. B) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verecektir. 31/08/2021 Tarihine kadar verilecek ilk form ; GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDEN "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde MÜŞTERİNİZİN şifresi ile verilir. Geçici vergi beyannamesi ile 2021/3. döneminden itibaren verilecek 2021/2 Dönemde geçici vergi beyannamesi ile verilmez. Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formu düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ. GERÇEK FAYDALANICI FORMU; SMMM , YMM,AVUKAT ve tebliğde sayılan diğer kurum ve kişiler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. 529 SERİ NOLU VUK GN.TB AŞAĞIDAKİ LİNKDEDİR. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.