Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2021 10:59 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Bildiğiniz gibi 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde bu bildirim için açılan bölümde aşağıdaki açıklama mevcuttur. GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU • Kurumlar vergisi mükellefleri, şirketin mevcut kullanıcı kodu parola ve şifresiyle bu bildirim formunu gönderebilecekleri gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderebilir. • Kolektif şirketler, eshamsız komandit şirketler ve adi ortaklıklar, şirketin mevcut kullanıcı kodu parola ve şifresiyle bu bildirim formunu gönderebilecekleri gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderebilir. Bu kapsamda aracılık ve sorumluluk sözleşmemiz bulunan mükelleflerimizin bildirimi için şirketimizin internet vergi dairesi sitesine girdiğimizde aşağıdaki bölümde firmamızın unvanı çıkmakta ve değişiklik yapılamamaktadır. Tüzel Kişi veya Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkülün Bilgileri *Adına gerçek faydalanıcı bildirimi yapılanın bilgileri yazılacaktır. Vergi Kimlik No 6320440717 Unvan NÜANS SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 189 no.lu hattını aradığımızda da mükellef adına SMMM şifresi ile bildirimin yapılamayacağı bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda bilgi vermenizi rica ederiz. Saygılarımla

Cevap : 189 telefon doğru bilgi vermiş Tebliği ile uygulama uyumlu değil. Meslek mensubu olarak Müşterileriniz formlarını "Müşterinizin Şifresi "ile İnternet VD sisteminden gönderiniz. Aşağıdaki bilgilere göre işlem yapınız. 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil); Aşağıda belirtilen Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” verecektir. Form defter tutama çeşidine göre değil, Mükellefiyete göre verilecektir. Aşağıdaki Mükellefler “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” vermek zorunda dır. A) -Kurumlar Vergisi Mükellefleri; 1) -Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler 2) -Kooperatifler 3)- Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: 4)- İş ortaklıkları: 5)- KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler Yukarıdaki Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, (Yönetim kurulu başkanı veya imzaya yetkili kişi veya kişiler) gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır. B)- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar. “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” nasıl ve nereden verilecektir? 31/08/2021 Tarihine kadar verilecek ilk form; MÜKELLEFİN GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ kullanılarak giriş yapılır. Sayfada açılan başlıklardan "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde ki “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” doldurulur. Formda yer alan ; TÜRÜ : Mükellefiyet grubu seçilecek YILI : 2021 AY: AĞUSTOS ÜLKE : T.C. , İl, ilçe ve Adres bilgileri ve formdaki ilgili alanlar doldurulacaktır. (Açıklayıcı bilgiler Formun “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler” bölümündedir.) Tebliğe göre; Kurumlar vergisi mükellefleri 31/08/2021 tarihinde verilen formun bundan sonraki zamanlar da Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ile verilecektir. (2021/3. Dönem den itibaren ) Kurumlar Vergisi Mükellefleri dışında kalan mükellef söz konusu formu (Yukarıda (B) bölümünde sayılan mükellefler ) Yılda bir kez GİB İnternet VD sistemin den vereceklerdir. Geçici vergi Beyannamesi ile vermeyeceklerdir. Form; Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formu düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin veya formu dolduranın bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ. “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” ; SMMM , YMM, AVUKAT ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) tebliğde sayılan diğer kurum ve kişiler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. Başka bir ifade ile bu kişi ve kuruluşlar ( SMMM ,YMM ler dahil) 31/08/2021 ve takip eden dönemler “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu” vermeyeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.