Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2021 11:26 (Üye) Soru : Merhaba mükellefim giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. Kayıtlarımıza göre fazla stok görünmektedir. Stok affı yaptığımız zaman keseceğimiz fatura %8 mi olur yoksa %4 mi olur. Kolay gelsin

Cevap : UYGULANACAK KDV TEKSTİL SEKTÖRÜ OLDUĞU İÇİN % 8 OLACAKTIR.KDV oranın yarısı uygulaması ise; "İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA" için uygulanır. SİZİN DURUMUNUZ AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE YAPILIR. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALLAR Yapılan düzenleme ile ; Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan malları için 'fatura düzenlemek suretiyle' kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine olanak sağlanıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. UYGULANACAK KDV TEKSTİL SEKTÖRÜ OLDUĞU İÇİN % 8 OLACAKTIR. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. Beyan; Normal KDV beyannamesi ile DEĞİL GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.